Close
Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego lokalizuje, naprawia uszkodzenia zasilania lub zabezpiecza miejsca awarii, przywraca zasilanie odbiorcom, przyłącza nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej, montuje liczniki energii elektrycznej, instaluje i naprawia oświetlenie uliczne, obsługuje stacje i rozdzielnice bez stałej obsługi, wykonuje przełączenia na urządzeniach i przygotowuje miejsce pracy dla brygad remontowych.

Do niezbędnych sprawności elektromontera pogotowia elektroenergetycznego zaliczyć trzeba koordynację wzrokowo-ruchową, tzn. umiejętność równoczesnego współdziałania narządów wzroku i ruchu. Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego powinien się cechować zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, rzetelnością i sumiennością. Niedbałość w wykonywaniu napraw lub dokonywaniu pomiarów powodować może poważne straty materialne i narazić na niebezpieczeństwo obsługujących urządzenia. W ekstremalnym przypadkach może nawet dojść do narażenia czyjegoś życia. Sam elektromonter pogotowia elektroenergetycznego podczas wykonywania swojej pracy również spotyka się z ryzykiem narażenia własnego zdrowia i życia. Przy wykonywaniu swoich zadań zawodowych elektromonter pogotowia elektroenergetycznego powinien być przygotowany do pracy w złych warunkach atmosferycznych. Praca elektromontera pogotowia elektroenergetycznego ma charakter głównie zespołowy. W związku z tym niezbędna jest umiejętność współpracy i wzajemna pomoc w wykonywanych czynnościach. Od dobrej i odpowiedzialnej współpracy zależy w dużej mierze bezpieczeństwo całego zespołu, co jest istotne przy zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym. Do głównych wymagań psychofizycznych elektromontera pogotowia elektroenergetycznego należą: odpowiedzialność, umiejętność logicznego rozumowania, zdolność koncentracji uwagi, rozróżnianie barw, uzdolnienia techniczne oraz brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego znajduje zatrudnienie w pogotowiu energetycznym, gdzie pracuje w systemie zmianowym. Praca w tym zawodzie jest wykonywana zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdarza się również potrzeba pracy w dni wolne od pracy: soboty, niedziele i święta. Praca elektromontera pogotowia elektroenergetycznego należy do ciężkich prac fizycznych. Jej specyfiką jest wykonywanie prac w ruchu ciągłym, a w wielu przypadkach – w pozycji wymuszonej. Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego należy do grupy najbardziej doświadczonych pracowników w sektorze energetycznym. Ponieważ zdarza się, że wykonuje pracę pod napięciem, bardzo często narażony jest na porażenie prądem elektrycznym. Praca wykonywana często w stresie i warunkach ekstremalnych wymaga ciągłej koncentracji uwagi oraz stałego podnoszenia kwalifikacji i uczestnictwa w szkoleniach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

Typowe stanowiska pracy elektromontera pogotowia elektroenergetycznego to:

elektromonter pogotowia energetycznego, elektromonter linii elektrycznych, brygadzista, kierownik posterunku energetycznego, dyspozytor dyspozycji ruchu.

Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie przez elektromontera pogotowia elektroenergetycznego świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz ukończenie kursów bhp. Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedniego napięcia uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną.

Zadania zawodowe elektromontera pogotowia elektroenergetycznego:

Z-1. Stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i Polskich Norm Branży Elektrycznej.
Z-2. Eliminowanie zagrożeń porażeniowych.
Z-3. Przyjmowanie zgłoszeń uszkodzenia sieci elektroenergetycznej lub braku dostawy energii elektrycznej.
Z-4. Dokonywanie oględzin i wyszukiwanie uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, dobieranie metod pomiarów.
Z-5. Wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej.
Z-6. Określanie rodzaju uszkodzenia sieci elektroenergetycznej i zlokalizowanie przyczyny uszkodzenia lub awarii na podstawie wyników dokonanych pomiarów i oględzin.
Z-7. Naprawianie uszkodzenia zasilania lub zabezpieczanie miejsca awarii przy wykorzystaniu narzędzi ślusarskich, elektromonterskich i specjalistycznych.
Z-8. Usuwanie skutków awarii sieci elektroenergetycznej – przywracanie zasilania odbiorcom.
Z-9. Montowanie, demontowanie, instalowanie liczników energii elektrycznej.
Z-10. Zgłaszanie dyspozytorowi pogotowia lokalizacji uszkodzenia i wykonanych prac.
Z-11. Wykonywanie poleceń dyspozytora napraw.
Z-12. Wykonywanie przeglądów sieci elektroenergetycznych i prowadzenie dokumentacji przeglądów.
Z-13. Montowanie, demontowanie, instalowanie i naprawa oświetlenia ulicznego.
Z-14. Współpracowanie z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych.
Z-15. Kontrolowanie jakości wykonywanej przez siebie pracy.

Kwalifikacje zawodowe elektromontera pogotowia elektroenergetycznego:

K-1. Wyszukiwanie uszkodzeń sieci elektroenergetycznych.
K-2. Naprawianie sieci elektroenergetycznych.
K-3. Eksploatowanie sieci elektroenergetycznych.

 Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań przez elektromontera pogotowia elektroenergetycznego:

Zadania
zawodowe

Składowe kwalifikacji zawodowych

K-1

K-2 K-3

K-4

Z-1

X X

X

Z-2

X X

X

Z-3

X

Z-4

X

Z-5

X

Z-6

X

Z-7

X

Z-8

X

Z-9

X

Z-10

X

X

Z-11

X

X

Z-12

X

Z-13

X

Z-14

X X

X

Z-15 X X

X

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *