Close
co robi elektryk

OFERTY PRACY – ELEKTROMONTER – ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Zakres obowiązków elektromontera.

Elektromonter instalacji elektrycznych wykonuje, przebudowuje, konserwuje, naprawia różnego typu instalacje elektryczne jedno- i trójfazowe, instaluje dodatkowe punkty zasilania, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych, dobiera odpowiednie zabezpieczenia w obwodach siłowych i oświetleniowych, montuje rozdzielnice niskiego napięcia, montuje, instaluje oraz konserwuje oprawy oświetleniowe, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia silników elektrycznych, wykonuje pomiary diagnostyczne instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień, instaluje i demontuje proste urządzenia elektryczne małej i średniej mocy.

Praca elektromontera instalacji elektrycznych należy do prac ciężkich. Wymaga ona bardzo często ręcznego przenoszenia różnych materiałów. Jej specyfiką jest wykonywanie prac w ciągłym ruchu, również w pozycji wymuszonej. Z tego powodu niezbędna jest w zawodzie elektromontera instalacji elektrycznych duża sprawność układu kostno-stawowego. Należy podkreślić, że elektromontera instalacji elektrycznych pracującego na wysokości bezwzględnie musi cechować duża sprawność narządów równowagi, nie może on w żadnym wypadku mieć lęku przed wysokością.

Do głównych wymagań psychofizycznych
elektromontera instalacji elektrycznych należą:

rozróżnianie barw, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność. Ze względu na szybki postęp, jaki dokonał się w dziedzinie instalacyjno- -montażowej, zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych oraz ochrony od porażeń prądem elektrycznym, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Elektromonter instalacji elektrycznych pracuje w różnych gałęziach gospodarki. Jego miejscem pracy są zakłady przemysłowe, produkcyjne, montażowe, instalacyjne lub usługowe, a także firmy eksploatujące maszyny, urządzenia czy instalację elektryczną.

Typowe stanowiska pracy
dla elektromontera instalacji elektrycznych to:

elektryk, konserwator urządzeń sieciowych, brygadzista. Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie przez elektromontera instalacji elektrycznych świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz ukończenie kursów bhp. Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedniego napięcia uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną.

Zakres obowiązków elektromontera:

 • Z-1. Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii.
 • Z-2. Eliminowanie zagrożeń porażeniowych.
 • Z-3. Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach, przebijanie otworów w stropach, układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • Z-4. Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych, a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji, instalowaniu dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu siłowego i oświetleniowego.
 • Z-5. Diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów rezystancji, uziemień, rezystancji liniowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 • Z-6. Wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych oraz dobieranie odpowiednich zabezpieczeń w obwodach oświetleniowych i siłowych.
 • Z-7. Montowanie i demontowanie ruchomych instalacji jedno- i trójfazowych.
 • Z-8. Montowanie, demontowanie rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych oraz sterowniczych szaf elektrycznych.
 • Z-9. Montowanie, demontowanie oraz instalowanie różnego typu opraw oświetleniowych oraz ich konserwacja.
 • Z-10. Diagnozowanie, wyszukiwanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń silników elektrycznych oraz przeprowadzanie okresowych zabiegów konserwacyjnych.
 • Z-11. Montowanie, demontowanie, instalowanie prostych, nieprzenośnych urządzeń elektrycznych.
 • Z-12. Współpracowanie z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych.
 • Z-13. Kontrolowanie jakości wykonywanej przez siebie pracy

Kwalifikacje zawodowe do zawodu elektromontera:

K-1. Wykonywanie, diagnozowanie, eksploatowanie i naprawianie instalacji elektrycznych.
K-2. Montowanie, demontowanie, instalowanie i eksploatacja silników, urządzeń elektrycznych, elektrycznych urządzeń technicznych, rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych, sterowniczych szaf elektrycznych.
K-3. Montowanie i konserwowanie zabezpieczeń przeciwzwarciowych, przeciążeniowych i przeciwporażeniowych.

Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:

Zadania zawodowe Składowe kwalifikacji zawodowych
k-1 k-2 k-3
z-1 x x x
z-2 x x x
z-3 x    
z-4 x    
z-5 x   x
z-6 x   x
z-7 x    
z-8     x
z-9   x  
z-10   x  
z-11   x  
z-12 x x x
z-13 x x x

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *