Close

MECHANIK / KONSERWATOR / GEOFIZYK

Website Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Instytut Geofizyki PAN jest kontynuatorem długoletniej tradycji

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na UCZESTNIKÓW 42. WYPRAWY POLARNEJ IGF PAN DO POLSKIEJ STACJI POLARNEJ HORNSUND NA SPITSBERGENIE w sezonie 2019/2020

Poszukujemy:
I. Kandydatów na nw. stanowiska w ramach grupy zimującej (całorocznej) 42. Wyprawy Polarnej IGF PAN:

Mechanik

w szczególności z umiejętnością obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych;

Konserwator

z doświadczeniem w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz napraw i konserwacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i konstrukcyjnych.

Geofizyk

z doświadczeniem w dziedzinach geofizyki lub elektroniki;

Meteorolog

w szczególności z doświadczeniem w służbie meteorologicznej IMGW;

Specjalista ds. monitoringu środowiska / hydrochemik

w szczególności z doświadczeniem w pracy w laboratorium chemicznym, w obsłudze chromatografu jonowego oraz w pracy w terenie;

Informatyk

z doświadczeniem w zakresie administrowania systemów Linux/Windows i teleinformatyce/łączności internetowej;

Okres pobytu grupy zimującej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund:
Wyjazd: czerwiec 2019 r.; Powrót: czerwiec 2020 r.

II. Kandydatów na nw. stanowiska w ramach grupy letniej 42. Wyprawy Polarnej IGF PAN:

Pracownik techniczny

w szczególności z umiejętnościami w zakresie robót ogólnobudowlanych, stolarki, elektryki, hydrauliki i mechaniki.

Okres pobytu grupy letniej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund:
Wyjazd: czerwiec 2019 r.; Powrót: wrzesień 2019 r.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie:

  • Patentów motorowodnych, zaświadczeń ukończenia wszelkiego rodzaju kursów medycznych (pierwsza pomoc, ratownictwo) i innych przydatnych uprawnień;
  • Doświadczenia terenowego (w szczególności zimowego górskiego);
  • Wszelkiego rodzaju uprawnień i umiejętności związanych z obsługą instalacji elektrycznych (SEP), urządzeń mechanicznych (np. transporterów PTS, dźwigów HDS, ciągników) oraz uprawnień spawalniczych;
  • Wszelkiego rodzaju umiejętności technicznych;
  •  Znajomości języków obcych (w szczególności języka angielskiego).

Oferty należy przesyłać na adres polar@igf.edu.pl w terminie nie później niż do dnia 16.11.2018 r.

Oferty muszą zawierać co najmniej:

  • CV kandydata;
  •  list motywacyjny;
  • oświadczenie kandydata o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

W ofercie należy wskazać nazwę stanowiska, którego dotyczy oferta.

Kwalifikacja uczestników Wyprawy odbywać się będzie w następujący sposób:
1) Weryfikacja i ocena złożonych ofert pracy (listopad 2018 r.);
2) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami (grudzień 2018 r.);
3) Badania lekarskie, w tym badania psychologiczne (styczeń/luty 2019 r.);
4) Szkolenia i kursy specjalistyczne (marzec – maj 2019 r.);
5) Wyjazd do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund (początek czerwca 2019 r.).

Informujemy, że w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Z zakwalifikowanymi uczestnikami 42. Wyprawy Polarnej IGF PAN podpisywane będą umowy o pracę na czas określony, na warunkach obowiązujących w IGF PAN.

Do składanych ofert należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, w celach rekrutacyjnych na zasadach określonych w „Klauzuli informacyjnej do procesu rekrutacji”. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych postępowań rekrutacyjnych”.

Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jestInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (01-452), przy ul. Księcia Janusza 64
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ igf.edu.pl,
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych na uczestników Wypraw Polarnych IGF PAN na podstawie wyrażonej zgody – art.6 ust.1 lit.a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat,
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie,
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Wyślij CV na adres: polar@igf.edu.pl